Nadzory inwestorskie

Dla wielu Inwestorów prowadzenie inwestycji jest trudne bądź stanowi nowe doświadczenie. W wielu przypadkach organ wydający pozwolenie na budowę nakłada na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Warto jednak zatrudnić inspektora nadzoru, który będzie działał w naszym imieniu, nawet jeżeli nie zostało to obligatoryjnie określone w decyzji pozwolenia na budowę. Szczególnie jest to korzystne w przypadku, gdy  kierownik budowy jest osobą zatrudnioną przez wykonawcę i reprezentuje jego interesy, wówczas poprzez inspektora nadzoru możemy sprawować  fachową kontrolę nad jakością  wykonywanych prac na budowie. Inspektor jako przedstawiciel Inwestora będzie sprawował kontrolę nad zgodnością realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę oraz jakością wykonywanych robót i użytych materiałów budowlanych.

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332) szczegółowo zapisane są obowiązki i prawa inspektora nadzoru budowlanego:

Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę,  przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Nadzory inwestorskie wykonujemy przez wyspecjalizowanych i doświadczonych inżynierów posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia. Nasi pracownicy zadbają w szczególności o:

  • najwyższą jakość wykonywanych prac,
  • terminowe ich wykonanie oraz przestrzeganie ram harmonogramowych,
  • regularne sprawozdania z placu budowy, które będą zawierały wykaz usterek wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wskażą zagrożone terminy i sposoby ich zniwelowania.

Oferujemy prowadzenie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie dla każdego obiektu budowlanego. Praca naszych inspektorów to skuteczne narzędzie dyscyplinowania wykonawców i stały kompleksowy nadzór Inwestora nad postępem prac na budowie.

Oferta cenowa ustalana jest zawsze indywidualnie.