Przeglądy okresowe budynków

Silesia Budownictwo zaprasza do współpracy:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • właścicieli i zarządców wspólnot mieszkaniowych,
 • administracje budynków użyteczności publicznej,
 • administracje placówek oświatowych,
 • samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie,
 • biura i pośredników nieruchomości,
 • deweloperów,
 • prywatnych inwestorów,
 • oraz osoby fizyczne, których budynki objęte są obowiązkiem okresowej kontroli.

Sporządzane w wyniku okresowej kontroli protokoły określają:

 • stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą,
 • rozmiar zużycia lub uszkodzenia elementów,
 • zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych,
 • zakres robót remontowych i kolejność ich wykonania.

Okresowe kontrole oraz protokoły pokontrolne wykonywane są przez osoby do tego uprawnione
i powstają z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. Do każdego protokołu załączamy dokumentację zdjęciową wykonaną podczas wizji oraz aktualne uprawnienia pracownika wykonującego kontrolę, co daje Państwu pewność, że została wykonana przez osobę do tego uprawnioną. Naszym Klientom proponujemy opracowanie kalendarza przeglądów dostosowanego do indywidualnych potrzeb Właściciela lub Zarządcy, uwzględniając ustawowe terminy realizacji kontroli. Pomagamy także w prowadzeniu książki obiektu budowlanego. Dzięki szczególnej staranności nasz produkt będzie użytecznym narzędziem do planowania inwestycji, stanowić będzie podstawę do podjęcia decyzji o zakresie i terminie prac remontowych bądź modernizacyjnych.

W latach 2013 – 2016 wykonaliśmy przeglądy ponad 580 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej powierzchni 907 636 m2 i 3 861 356 m3 kubatury. Na wykonane prace posiadamy referencje poświadczone przez naszych Klientów.
Ponadto w latach 2014 – 2016 przeprowadziliśmy przeglądy hal produkcyjnych, magazynowych o powierzchni użytkowej ponad 62 920 m2 i kubaturze 449 329 m3.

Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie na podstawie zakresu elementów kontroli w oparciu o ich ilość bądź powierzchnię lub kubaturę budynku. Po przeanalizowaniu danych otrzymanych od Państwa możemy w krótkim czasie przedstawić atrakcyjną ofertę cenową.