Kosztorysowanie

Kosztorys jest wiarygodnym dokumentem, który pozwala określić:

 • koszty prac budowlanych,
 • ilość materiałów budowlanych,
 • koszty robocizny,
 • koszty sprzętu budowlanego .

Kosztorys jest bardzo istotnym elementem umowy na prowadzenie robót budowlanych. Sporządzenie kosztorysu pomaga uzyskać kredyt na budowę w banku oraz pozwala na rzetelne rozliczenie z wykonawcą po ukończeniu budowy.

Wykonujemy kosztorysy:

 • powykonawcze,
 • ofertowe,
 • inwestorskie,
 • szacunkowe,
 • pod kredyty bankowe,
 • wyceny przy rozliczeniach szkód majątkowych.

Kosztorysy wykonujemy szybko i solidnie bazując na sprawdzonych programach komputerowych.  Wszystkie kosztorysy wykonujemy zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 )
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 )
Koszt przygotowania kosztorysu zależy od jego rodzaju i od zakresu robót objętych wyceną