Kierowanie budowami

Każda inwestycja, która wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, musi być prowadzona zgodnie z przepisami zawartymi m.in. w Prawie Budowlanym. Dokument ten nakłada na Inwestora obowiązek powierzenia kierownictwa budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami tj. kierownikowi budowy. Zatrudniony kierownik budowy jest zawsze odpowiedzialny przed Inwestorem i nadzorem budowlanym za dopełnienie obowiązków nałożonych przepisami Prawa budowlanego. Do kierowania budową niezbędne są odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane potwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego. Obowiązkiem Inwestora po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego wraz z oświadczeniem kierownika budowy o przyjęciu obowiązków i jego zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

Nasza firma zapewni doświadczonego kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, który będzie decydował o poprawności wykonanych prac w kolejnych etapach inwestycji. Będzie obecny na placu budowy od początku do końca procesu inwestycyjnego.

Podstawowy zakres obowiązków kierownika budowy obejmuje:

  • sporządzenie planu BIOZ,
  • przejęcie od Inwestora placu budowy,
  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
  • zorganizowanie budowy,
  • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem budowlanym i wykonawczym oraz pozwoleniem na budowę, polskimi normami, przepisami m.in. techniczno-budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prowadzenie dokumentacji budowy (wpisy do dziennika),
  • koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
  • wykonywanie wszelkich innych prac uzgodnionych na etapie podpisywania umowy.

Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy może wykonywać inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

Cena za usługę każdorazowo jest kalkulowana w sposób indywidualny.